1. Sākums
 2. Pārvalde
 3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
 4. Veco ļaužu mītne “Pēterupe”
Veco ļaužu mītne “Pēterupe”

Veco ļaužu mītnes “Pēterupe” (turpmāk VĻM ) darbības mērķis ir, nodrošināt un sniegt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas vērsti uz to personu pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ. Galvenais VĻM uzdevums ir nodrošināt šo personu dzīves sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju, izvērtējot katra individuālās vajadzības un vēlmes.

Sociālie pakalpojumi un to saņemšanas kārtība VĻM:

 • klienti tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību un sanitārām telpām, kuru aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • tiek veikta 24 stundu aprūpe;
 • ir pieejama medicīniska aprūpe;
 • tiek veikts sociālā darba, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pasākumu komplekss atbilstoši katra klienta fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • nepieciešamības gadījumā klienti tiek nodrošināti ar tehniskiem palīglīdzekļiem;
 • klientiem tiek organizēta brīvā laika pavadīšana – kultūras, atpūtas un dažādu aktivitāšu pasākumi;
 • Pansionātā personu uzņem, pamatojoties uz šādiem iesniegtiem dokumentiem:
 • personas vai aizgādņa iesniegums par uzņemšanu VĻM;
 • ģimenes ārsta izsniegta izziņa personas uzņemšanai VĻM;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;
 • personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte.

 

Pakalpojuma maksa mēnesī EUR 500 (pieci simti euro, tai skaitā 90% klienta pensijas).

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs