1. Sākums
 2. Pārvalde
 3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
 4. Sociālais dienests
Sociālais dienests

Krimuldas novada Sociālais dienests ir Krimuldas novada pašvaldības iestāde, kas nodrošina un administrē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības  sniegšanu Krimuldas novada iedzīvotājiem saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

Sociālais dienests: 

 • veic sociālo darbu ar personām, ģimenēm un personu grupām;
 • sniedz sociālos pakalpojumus un organizē to sniegšanu;
 • sniedz sociālo palīdzību;
 • novērtē klientu vajadzības, materiālos un personiskos resursus;
 • veic sadzīves apstākļu pārbaudes klientu dzīvesvietās;
 • nosaka klienta līdzdarbības pienākumus;
 • informē iedzīvotājus par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību un to saņemšanas kārtību;
 • ievēro profesionālo ētikas kodeksu un informācijas konfidencialitāti.

Sociālais dienests sniedz sociālo palīdzību:

Sociālā palīdzība ir naudas vai mantisks pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Sociālais dienests pēc personas un tās ģimenes locekļu ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšanas lemj par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu personai, kas pabalstu pieprasījusi. Sociālās palīdzības pabalsti tiek piešķirti ar mērķi sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdalību savas situācijas uzlabošanā. Sociālās palīdzības pabalstu pieprasa tās pašvaldības Sociālajā dienestā, kuras teritorijā persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

Vēršoties Sociālajā dienestā pēc sociālās palīdzības nepieciešams:

 • uzrādīt personu apliecinošus dokumentus (pase vai personas apliecība);
 • darbspējīgām personām jāreģistrējas Nodarbinātības Valsts aģentūrā,  ja persona (vai ģimenes locekļi ir darbspējīgā vecumā) nav darba ņēmējs.

Krimuldas novadā, izvērtējot personas materiālos resursus, ir noteikti šādi pabalstu veidi:

 • pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā „GMI”);
 • dzīvokļa pabalsts;
 • pabalsts bērnu ēdināšanai;
 • pabalsts skolas piederumu iegādei;
 • pabalsts aprūpei;
 • pabalsts veselības aprūpei.

Krimuldas novadā, neizvērtējot personas materiālos resursus, ir noteikti šādi pabalstu veidi:

 • vienreizējais pabalsts ārkārtas situācijā;
 • pabalsts audžuģimenei;
 • pabalsti bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
 • pabalsts krīzes situācijā;
 • pabalsts dzīves kvalitātes uzlabošanai;
 • pabalsts veselības uzlabošanai;
 • pabalsts jaundzimušā aprūpei;
 • apbedīšanas pabalsts.

*Pabalstu saņemšanas kārtību un apmēru nosaka Krimuldas novada domes 30.01.2015. saistošie noteikumi Nr. 2  „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Krimuldas novadā” un Krimuldas novada domes 2010.gada 26. februāra saistošie noteikumi Nr. 4 „Par Krimuldas novada materiālās palīdzības pabalstiem“.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs