1. Sākums
  2. Pārvalde
  3. Privāts: Pašvaldības iestādes un struktūrvienības
  4. Būvvalde
  5. Būvniecība
Būvniecība

Būvniecības ieceres iesniegšana no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski www.bis.gov.lv

Ierosinot būvniecību, persona iesniedz būvniecības ieceres iesniegumu un vispārīgajos un speciālajos būvnoteikumos  paredzētos dokumentus atbilstoši būves grupai  un būvniecības veidam.

Būvatļauja tiek izsniegta, pamatojoties uz būvniecības ieceres iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, kas ir izstrādāts atbilstoši Krimuldas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos noteiktajām prasībām.

Atkarībā no plānotās būves sarežģītības pakāpes un ietekmes uz vidi, būvatļauja tiks izdota ar nosacījumiem (nosacījumi ietvers prasības būvprojektēšanai un nepieciešamos saskaņojumus, kā arī prasības būvdarbu uzsākšanai.

Būvdarbus drīkstēs uzsākt pēc tam, kad būvvalde  būs izdarījusi atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi un būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama.

Pakalpojumi

Būvniecības ieceres akcepts un būvatļaujas izsniegšana

Būvatļaujas pagarināšana

Būves nodošana ekspluatācijā

Izziņa par jaunbūvi

Iesniegumu veidlapas

MK noteikumu NR. 529 “Ēku būvnoteikumi” veidlapas:

Paskaidrojuma raksts 1.grupas ēku būvniecībai (1.pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai (2. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves (3. pielikums)

Būvniecības iesniegums (4. pielikums)

Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai (5. pielikums)

Ēkas fasādes apliecinājuma karte (6. pielikums)

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai (7. pielikums)

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai (14. pielikums)

MK noteikumu NR. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” veidlapas:

1. pielikums Paskaidrojuma raksts 1. grupas būvei

2. pielikums Būvniecības iesniegums

MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” veidlapas:

1. pielikums Paskaidrojuma raksts (inženierbūvēm)

3. pielikums Apliecinājuma karte (inženierbūvēm)

4. pielikums Būvniecības iesniegums (inženierbūvēm)

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs