1. Sākums
  2. Novads
  3. Informācija par pašvaldību
Informācija par pašvaldību

Krimuldas novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Krimuldas novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu. Darba valoda pašvaldības un tās izveidotajās institūcijās  un iestādēs ir latviešu valoda.

Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā 2009. gada 1. jūlijā tika izveidots Krimuldas novads. Krimuldas novada pašvaldību veido 2 pagasti: Krimulda un Lēdurga. Administratīvais centrs atrodas Raganā, savukārt Lēdurgā darbojas pagasta pārvalde. Krimuldas novada teritorijas platība ir 341 km2: Krimuldas pagasts – 178,32 km2 , Lēdurgas pagasts – 162,68 km2.
Deklarēto iedzīvotāju skaits novadā:  – 5158, no tiem Krimuldas pagastā 3757, Lēdurgas pagastā 1401 iedzīvotāji (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 01.01.2019.).

Krimuldas novada domes pašreizējais sastāvs ievēlēts pašvaldību vēlēšanās 2017. gada 3. jūnijā.

Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis.

Krimuldas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Caucis.

Vēstule pašvaldībai!

Nosūti vēstuli Siguldas novada pašvaldībai

Kalendārs