LAT
 Krimuldas novada dome / Noderīgi
Krimuldas novada dome
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lvotrdiena, 25. 09, 2018         

INFORMĀCIJA par adreses maiņu
09.11.2016


 Lai saņemtu informāciju par adresi, iespējams vērsties arī Krimuldas novada Būvvaldē un pieprasīt izziņu par mainīto vai piešķirto adresi.  Informācija par adresēm atrodama Valsts adrešu reģistrā: www.kadastrs.lv/#

Būtiski ir atcerēties, ka saskaņā ar Ministru kabineta 08.12.2015. noteikumu Nr. 698 „Adresācijas noteikumi” 32. punktu līdz adreses maiņai izdotie dokumenti (piemēram, zemesgrāmatu apliecības, zemes robežu plāni, līgumi u. c. dokumenti), kuros ir fiksēta iepriekšējā adrese, joprojām ir spēkā esoši, un to maiņa veicama tikai tad, ja to vēlas pats dokumenta turētājs vai to paredz speciālais normatīvais akts. Norādām, ka attiecībā uz zemesgrāmatu apliecībām, īpašuma unikālais identifikators ir kadastra numurs, kas netiks mainīts.

Pēc adreses maiņas ēkas īpašniekam Krimuldas novadā,  līdz 2020.gada 25.septembrim ir nepieciešams uzstādīt ēku numuru zīmes. Prasības un kārtība ir noteikta ar 25.09.2015. Krimuldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 12 “Par ēku numerāciju, ielu un māju nosaukumu norāžu zīmju noformēšanas  un izvietošanas kārtību Krimuldas novadā” (www.krimulda.lv/normativie-akti/saistoso-noteikumu-konsolideta-versija)

Informācija no Valsts adrešu reģistra par aktuālajām adresēm elektroniski tiek nodota Nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmai un Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, kā arī visām iestādēm, kurām ir noslēgts sadarbības līgums ar Valsts zemes dienestu. Tās ir:

 • pašvaldības;
 • Valsts ieņēmumu dienests;
 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (uztur Iedzīvotāju reģistru, kura datus izmanto arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra);
 • Uzņēmumu reģistrs;
 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra;
 • Tiesu administrācija;
 • Zemkopības ministrija;
 • Lauku atbalsta dienests;
 • Valsts augu aizsardzības dienests;
 • Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra;
 • Centrālā statistikas pārvalde;
 • VAS „Elektroniskie sakari”;
 • VA „Kultūras informācijas sistēmas”;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
 • VA „Lauksaimniecības datu centrs”;
 • Nodarbinātības valsts aģentūra;
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra;
 • Veselības inspekcija;
 • Iekšlietu ministrijas informācijas centrs;
 • Dabas aizsardzības pārvalde;
 • Latvijas Pasts.

Valsts adrešu reģistra informāciju savā darbā izmanto arī visi operatīvie dienesti un valsts iestādes, tādēļ īpašniekam tie par adreses maiņu nav jāinformē. Izņēmums ir Uzņēmumu reģistrs, kuru komersantam ir jāinformē par adreses maiņu, iesniedzot iesniegumu (adreses maiņa Uzņēmumu reģistrā ir bez maksas, ja pašvaldība par adreses maiņu ir pieņēmusi lēmumu). 

Nodokļu maksātājiem saskaņā ar likumu „Par nodokļiem un nodevām”   ir pienākums  desmit dienu laikā paziņot vietējai (pēc juridiskās adreses) nodokļu administrācijas institūcijai par izmaiņām to reģistrācijas datos. Tātad, ja mainās saimnieciskās darbības veicēja norādītā adrese, persona par to 10 dienu laikā informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumu Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” ”  4.pielikumu ( MK noteikumu Nr.537 19.punkts). 

Veidlapa atrodama www.vid.gov.lv sadaļā: Nodokļi/Nodokļu maksātāji/ Veidlapas un iesniegumi. 

Nodokļu normatīvie akti ir atrodami VID mājas lapā: www.vid.gov.lv sadaļā Nodokļi.Jautājumus par nodokļu normatīvo aktu piemērošanas kārtību Jūs varat uzdot arī zvanot pa informatīvo tālruni Nr.67120000, gan arī vēršoties pie VID konsultantiem VID Klientu apkalpošanas centrā. Kontaktinformācija ir atrodama VID mājas lapas www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti.

Īpašniekam par mainīto adresi ir nepieciešams paziņot personām, ar kurām ir nodibinātas tiesiskās attiecības un kuras adreses maiņas fakts var interesēt, piemēram, „Lattelecom”, „Latvenergo”, bankas u. c. uzņēmumi. Lietderīgi par adreses maiņu informēt personas, ar kurām tiek veikta gan personiskā, gan lietišķā sarakste.

Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta adresēs, kas ir mainītas, būtu ieteicams pārliecināties par deklarētās adreses maiņas pareizību ne ātrāk kā desmit darba dienas pēc adresācijas maiņas, lai Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē būtu nodrošināta aktuāla informācija par pareizām iedzīvotāju dzīvesvietu deklarētajām adresēm. Informāciju par iedzīvotāju deklarētajām adresēm ir tiesiska precizēt vienīgi pati persona, kuru tas skar, jo nevienai no valsts pārvaldes iestādēm nav noteiktas tiesības mainīt informāciju par iedzīvotāju deklarētajām adresēm. Deklarētās dzīvesvietas adreses pārbaudi var veikt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā”, vai arī vēršoties Krimuldas novada domes Lietvedības nodaļā vai Lēdurgas pagasta pārvaldē. Plašāka informācija pieejama pa Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas tālruni 8300, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes mājaslapā.

Atkārtota dzīvesvietas deklarēšana lielākajā daļā gadījumu nav nepieciešama, jo tiek nodrošināta informācijas automātiska sinhronizācija starp datubāzēm. Tomēr, ja divām vai vairāk individuālajām dzīvojamajām mājām ir bijusi viena adrese, bet kādai no šīm ēkām adresācijas maiņas dēļ ir piešķirta cita adrese, iedzīvotājiem pašiem nepieciešams deklarēt dzīvesvietu no jauna vai precizēt deklarēto adresi visās ēkās, kurām adrese ir mainīta. Dzīvesvietas jaunās adreses deklarēšana portālā Latvija.lv ir bez maksas. Savukārt, ja dzīvesvieta deklarēta daudzdzīvokļu mājā un ēkai adrese ir mainīta, dzīvesvietas deklarēšana no jauna nav jāveic, jo tā notiek automātiski.

       Būvvalde iesaka personai sazināties ar attiecīgo iestādi un pārliecināties par to, vai informācija par deklarēto adresi ir nomainīta.
      Atpakaļ
<< Septembris 2018 >>
POTCPSSv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930