LAT
 Krimuldas novada dome / _ Aktualitātes _____
Krimuldas novada dome
·  lauksaimniekiem
·  Nedēļa novadā
·  Informācija par semināriem
Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana,
Krimuldas pagasts,Krimuldas novads
Latvija, LV-2144

+371 67976868
+371 67976869
dome@krimulda.lv

 Ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšana

* * * * *

 
 
 
 
 
 
 
 

svētdiena, 23. aprīlis, 2017         

   
77806

Iniciatīvas projektu konkurss Krimuldas novada iedzīvotājiem un nevalstiskajām organizācijām
12.04.2017


2017. gada 30. martā Krimuldas novada dome apstiprināja Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikumu, kas nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāti un vērtēti iniciatīvas projektu pieteikumi, finansēti un īstenoti iniciatīvas projekti Krimuldas novadā 2017. gadā. 

Iniciatīvas projektu mērķis ir veicināt pašvaldības iedzīvotāju un sabiedrisko organizāciju iesaisti Krimuldas novada attīstības sekmēšanā atbilstoši pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajam.

2017.gadā tiek atbalstīti iniciatīvu projekti, kas tiek īstenoti atbilstoši Krimuldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteiktai ilgtermiņa attīstības prioritātei “IP2: Mūsdienīga un ilgtspējīga dzīves vide” un tai noteiktajiem rīcības virzieniem un uzdevumiem Krimuldas novada Attīstības programmā 2015.-2021.gadam: 

  • Rīcības virziens “RV3.1: Mājokļi un tehniskā infrastruktūra” un atbilstošais uzdevums “U3.1.4 Sakārtot un attīstīt novada publisko un dzīvojamo fondu”;
  • Rīcības virziens “RV3.2: Publiskā ārtelpa” un atbilstošais uzdevums “U3.2.1 Sekmēt teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu”.

Iniciatīvu projektu īstenošanai tiek atbalstīti pasākumi un aktivitātes, kas tieši sniedz ieguldījumu Attīstības programmā noteikto atbilstošo rezultatīvo rādītāju sasniegšanā:

  • “U3.1.4 Sakārtot un attīstīt novada publisko un dzīvojamo fondu”. Sasniedzamais rezultatīvais rādītājs - īstenoti energoefektīvi projekti, kas uzlabojuši ekspluatācijas apstākļus un samazinājuši izdevumus;
  • “U3.2.1 Sekmēt teritoriju sakārtošanu un labiekārtošanu”. Sasniedzamie rezultatīvie rādītāji - izveidoti jauni un pilnveidoti esošie āra atpūtas un aktivitāšu laukumi ciemos, labiekārtotas atpūtas vietas pie ūdeņiem novadā, veikta publiskās ārtelpas labiekārtošana blīvi apdzīvotās vietās.

Projekta īstenošanas vieta ir Krimuldas novada pašvaldības administratīvā teritorija un faktiskie labuma guvēji ir Krimuldas novada pašvaldības iedzīvotāji un viesi. Projektu īstenošanas laiks ir līdz 2017. gada 31.oktobrim.


Projektu īstenošanai kopējais pieejamais Krimuldas novada domes pašvaldības līdzfinansējums konkursa ietvaros ir 8 000 EUR. Maksimālais līdzfinansējuma apmērs, kas var tikt piešķirts vienam projektam, ir 2 000 EUR.  Maksimālā Krimuldas novada pašvaldības līdzfinansējuma intensitāte jeb līdzfinansējuma apjoms vienam Projektam ir 90% (deviņdesmit procenti) no Projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Pašvaldības līdzfinansējums netiek piešķirts par tādām projekta aktivitātēm, kas varētu tikt atbalstītas ar citiem Pašvaldības atbalsta finanšu instrumentiem. 


Iesniegtos projektus slēgtā sēdē vērtē Krimuldas novada domes izveidota vērtēšanas komisija. Komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus, kuriem ir padomdevēja tiesības. Katrs Komisijas loceklis vērtē katru Pieteikumu atbilstoši Nolikumā noteiktiem specifiskajiem kritērijiem ar maksimālo iegūstamo punktu skaitu, vienam Pieteikumam - 20.  Projekta kopējais vērtējums tiek iegūts, summējot Komisijas locekļu piešķirtos punktus. Kopējais maksimālais iegūstamais punktu skaits vienam Pieteikumam ir 100. 

Pēc projektu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par projektiem, kuriem ir piešķirams pašvaldības finansējums, iesniedzot minēto lēmumu Attīstības komitejā, Finanšu komitejā un Domes sēdē gala lēmuma pieņemšanai par finansējuma piešķiršanu konkrētiem projektiem.

Projekta pieteikuma dokumentācija vienā eksemplārā Krimuldas novada domei ir jāiesniedz līdz 2017.gada 22.maijam - papīra formātā personīgi Krimuldas novada domē (Parka iela 1, Ragana) vai elektroniski uz e-pasta adresi dome@krimulda.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un atbilstoši elektronisko dokumentu aprites nosacījumiem.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas: Pielikums Nr.1 un Pielikums Nr.2 pieejamas pašvaldības mājaslapā www.krimulda.lv. 

Jautājumu gadījumā var sazināties ar Attīstības nodaļu (attistiba@krimulda.lv; mob.tel. 25549748). 
 
      Atpakaļ
<< Aprīlis 2017 >>
POTCPSSv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930